ที่ตั้งทรัพย์ :

ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

Property Details

รหัสรายการทรัพย์ :
46MT030200007
ประเภททรัพย์ :
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา :
54,053,000 บาท
ทรัพย์พร้อมขาย
เนื้อที่(ไร่-งาน-วา) :
24-0-23
ผู้ใช้ประโยชน์ :
ไม่มีผู้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์
รายละเอียดเลขที่เอกสารสิทธิ์ :
เอกสารสิทธิ์เลขที่ 5866
เลขที่เอกสารสิทธิ์ :
5803, 5804, 5805, 5811, 5812, 5815, 5816, 5817, 5849, 5850, 5862, 5863, 5864, 5865, 5866

Map

หมายเหตุ

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและข้อมูลทรัพย์สิน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามคำเสนอซื้อทรัพย์สินของธนาคาร บันทึกข้อตกลงการวางเงินวางประกัน เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของธนาคาร เว็บไซต์นี้ถือเป็นเพียงการให้ข้อมูลในเบื้องต้นแก่ผู้มีความสนใจจะรับทราบข้อมูลรายการทรัพย์สินที่ประสงค์จะนำออกขาย ของธนาคารเท่านั้น มิใช่คำขายของทรัพย์สินของธนาคาร และมิใช่คำเชื้อเชิญให้ทำการเสนอซื้อทรัพย์สินของธนาคาร

ติดต่อ

คุณ จิรวดี แก้วมี
คุณ เชาวดิตถ์ วิทยะดิลก
คุณ ฐปนัท เดชอิทธิรัตน์
คุณ ณัฏฐ์รดา ภูริฉัตรนิรันดร์
คุณ ณัฐพิศ อนุวัฒน์ปรีชา
คุณ นิชานันท์ สุนทรัตน์
คุณ ภิรมย์ อนุกูล
คุณ ยุทธนันท์ จันทร์ประสาท
คุณ อุดม ตันตยานนท์
คุณ เอก รุ่งเรือง
คุณ เอนก แจ่มฟ้า