ทรัพย์เพื่อการลงทุน

อ่านต่อ

คำนวนสินเชื่อ

คำนวนเงินกู้เบื้องต้น

ประชาสัมพันธ์

13
มีนาคม
จัดแข่งขันราคาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง รหัสทรัพย์ 51BK031200745 โฉนดเลขที่ 242387, 29063 , 29064 ,29065 แขวงคลองกุ่ม เ
ขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร รวม 4 แปลง เนื้อที่รวม 2-0-0 ไร่ โดยกำหนดราคาขั้นต่ำ 120,000,000.-บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านบา
ทถ้วน) วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 ? 11.00 น. ยื่นซองเสนอราคาและยื่นเงินประกันการแข่งขันราคา จำนวน 12,00
0,000.-บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน)พร้อมยื่นหลักฐานประกอบการเสนอซื้อทรัพย์ ณ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ อาคารสุขุมวิท
เลขที่ 10 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 การเปิดซองและพิจารณาผลการแข่งขันราคาในวันเดียวกัน เ
วลา 11.15 น. ณ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ อาคารสุขุมวิท
13 มีนาคม 2562
04
มีนาคม
จัดแข่งขันราคาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง รหัสรายการทรัพย์ 52NE010300326 โฉนดเลขที่ 3053 ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุ
รินทร์ รวม 1 แปลง เนื้อที่รวม 0-3-9 ไร่ โดยกำหนดราคาขั้นต่ำ 2,312,000.-บาท (สองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) วัน
อังคารที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 - 11.00 น. ยื่นซองเสนอราคาและยื่นเงินประกันการแข่งขันราคา จำนวน 50,000.-บาท (ห้าห
มื่นบาทถ้วน) พร้อมยื่นหลักฐานประกอบการเสนอซื้อทรัพย์ ณ บมจ.ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาสุรินทร์ เลขที่ 543/2 ถ.ธนสาร อ.ในเมือ
ง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 การเปิดซองและพิจารณาผลการแข่งขันราคาในวันเดียวกัน เวลา 11.15 น. ณ บมจ.ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขา
สุรินทร์
04 มีนาคม 2562
อ่านต่อ