ทรัพย์เพื่อการลงทุน

อ่านต่อ

คำนวนสินเชื่อ

คำนวนเงินกู้เบื้องต้น

ประชาสัมพันธ์

18
มีนาคม
1.รายการ 63MT021502287 ที่ทำการเดิมสาขาสำโรง 2.รายการ 63MT021502347 ที่ทำการเดิมสาขาศรีสมุทร ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน
2564 ณโรงแรม JW Marriott Bangkok ชั้น 3 ห้องลุมพินี 1 และ 2 เวลา 13.00 น. ลงทะเบียน และยื่นหลักฐานประกอบการเสนอซื้อ เว
ลา 15.15 น. เปิดซอง และพิจารณาผลการแข่งขัน 3.รายการ 63NN021501515 ที่ทำการเดิมสาขานิคมอุตสาหกรรมลำพูน ในวันพุธที่ 28
เมษายน 2564 ณ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สำนักงานเขตเชียงใหม่ อาคารสาขาข่วงสิงห์ ชั้น 5 เลขที่ 30/1 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเ
ชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 เวลา 09.00 น. ลงทะเบียน และยื่นหลักฐานประกอบการเสนอซื้อ เวลา 11.10 น. เปิดซอง และพิจารณาผลการ
แข่งขัน ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายบริหารทรัพย์สินพร้อมขาย หมายเลขโทรศัพท์ 02-208-8631, 02-208-8139, 02-208-8307, 0
2-208-8693
18 มีนาคม 2564
อ่านต่อ