ทรัพย์เพื่อการลงทุน

อ่านต่อ

คำนวนสินเชื่อ

คำนวนเงินกู้เบื้องต้น

ประชาสัมพันธ์

14
พฤษภาคม
จัดแข่งขันราคา ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (โรงงาน) พร้อมเครื่องจักร รหัสรายการทรัพย์ 59EE032401687 และ 59EE032601688 โฉน
ดเลขที่ 985,2708,6723 และ 17159 ตำบลนิคมพัฒนา(มาบข่า) อำเภอนิคมพัฒนา(บ้านค่าย) จังหวัดระยอง รวม 4 แปลง เนื้อที่รวม 1
01-3-19.8 ไร่ พร้อมเครื่องจักร โดยกำหนดราคาขั้นต่ำ 480,000,000 บาท (สี่ร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน) วันศุกร์ที่ 28
พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 - 11.00 น. ลงทะเบียน/ยื่นซองแข่งขันราคาและวางเงินประกันการแข่งขันราคา พร้อมเอกสารหลักฐาน จำ
นวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 11.15 น. เป็นต้นไป เปิดซองและพิจารณาผลการแข่งขัน สถานที่จัดงาน : บมจ.ธนาคารกรุงไท
ย สำนักงานเขตระยอง อาคารสาขาท่าประดู่ 217/17 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
14 พฤษภาคม 2564
08
กันยายน
-
08 กันยายน 2563
08
กันยายน
-
08 กันยายน 2563
อ่านต่อ