ทรัพย์เพื่อการลงทุน

อ่านต่อ

คำนวนสินเชื่อ

คำนวนเงินกู้เบื้องต้น

ประชาสัมพันธ์

20
ตุลาคม
จัดแข่งขันราคาที่ดินเปล่า รหัสรายการทรัพย์ 62SS010102088 โฉนดเลขที่ 13281 ตำบลเขานิพันธ์ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธา
นี เนื้อที่รวม 11-1-9 ไร่ โดยกำหนดราคาขั้นต่ำ 2,200,000 บาท วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 ณ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สำนักงานเขตส
ุราษฎร์ธานี อาคารสาขาถนนศรีวิชัย ชั้น 3 ลงทะเบียนและยื่นเงินประกันการแข่งขันราคา จำนวน 220,000 บาท เวลา 9.00 น. - 10
.00 น. พร้อมยื่นหลักฐานประกอบการเสนอซื้อทรัพย์ เปิดซองและพิจารณาผลการแข่งขันราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 10.05 น. เป็
นต้นไป ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สินพร้อมขาย หมายเลขโทรศัพท์ 02-208-8760, 02-208-8180 รหัสรายการ
ทรัพย์ 62SS010100591 โฉนดเลขที่ 3209 และ 3496 ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื้อที่รวม 2-0-2 ไร่ โดยกำ
หนดราคาขั้นต่ำ 7,400,000 บาท วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 ณ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สำนักงานเขตสุราษฎร์ธานี อาคารสาขาถนนศรีว
ิชัย ชั้น 3 ลงทะเบียนและยื่นเงินประกันการแข่งขันราคา จำนวน 740,000 บาท เวลา 14.00 น. - 15.00 น. พร้อมยื่นหลักฐานประกอบ
การเสนอซื้อทรัพย์ เปิดซองและพิจารณาผลการแข่งขันราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 15.05 น. เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สินพร้อมขาย หมายเลขโทรศัพท์ 02-208-8760, 02-208-8180
20 ตุลาคม 2564
อ่านต่อ