ที่ตั้งทรัพย์ :

เอสวี ซิตี ห้องชุด 900/1 ถนนพระรามที่3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Property Details

รหัสรายการทรัพย์ :
51BK031100155
ประเภททรัพย์ :
คอนโดมีเนียม/ห้องชุด
ราคา :
1,052,693,000 บาท (ราคาใช้ได้ถึงวันที่ 31 ส.ค. 2564)
ทรัพย์พร้อมขาย
เนื้อที่(ไร่-งาน-วา) :
22115.34 (ตร.ม.)
ผู้ใช้ประโยชน์ :
มีผู้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์
รายละเอียดเลขที่เอกสารสิทธิ์ :
เอกสารสิทธิ์เลขที่ 900/1
เลขที่เอกสารสิทธิ์ :
900/4, 900/16, 900/1, 900/11, 900/20, 900/29, 900/30, 900/3, 900/8, 900/21, 900/22, 900/5, 900/36, 900/2, 900/7, 900/9, 900/12, 900/19, 900/27, 900/13, 900/14, 900/17, 900/23, 900/24, 900/28, 900/6, 900/10, 900/15, 900/18, 900/25, 900/26

Map

หมายเหตุ

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและข้อมูลทรัพย์สิน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามคำเสนอซื้อทรัพย์สินของธนาคาร บันทึกข้อตกลงการวางเงินวางประกัน เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของธนาคาร เว็บไซต์นี้ถือเป็นเพียงการให้ข้อมูลในเบื้องต้นแก่ผู้มีความสนใจจะรับทราบข้อมูลรายการทรัพย์สินที่ประสงค์จะนำออกขาย ของธนาคารเท่านั้น มิใช่คำขายของทรัพย์สินของธนาคาร และมิใช่คำเชื้อเชิญให้ทำการเสนอซื้อทรัพย์สินของธนาคาร

ติดต่อ

คุณ ภูกิจ อยู่แก้ว
คุณ สุรีย์ บวรธรรมจักร
คุณ วิทิดา อุราธรรมกุล