ประชาสัมพันธ์

ขายทรัพย์ที่ดินเปล่า (รหัส 58NN030100856)
03 เมษายน 2562
รายละเอียด : ประกาศขายทรัพย์ที่ดินเปล่า รหัสรายการทรัพย์ 58NN030100856 โฉนดเลขที่ 32011 เนื้อที่ 6-0-0 ไร่ ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ราคาพิเศษ 7,560,000.- บาท (เจ็ดล้านห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) เงื่อนไข ค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ ธนาคารและผู้เสนอซื้อ เป็นผู้ชำระฝ่ายละครึ่ง ค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ธนาคารเป็นผู้ชำระ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเขตเชียงใหม่ 1 หมายเลขโทรศัพท์ 053-357-449 ถึง 50 หมายเลขโทรสาร 053-408-153 สำนักงานเขตเชียงใหม่ 2 หมายเลขโทรศัพท์ 053-282-214 ถึง 7 หมายเลขโทรสาร 053-282-219 สำนักงานเขตเชียงใหม่ 3 หมายเลขโทรศัพท์ 053-49-9203 ถึง 5 หมายเลขโทรสาร 0-5349-9201 ฝ่ายบริหารทรัพย์สินพร้อมขาย หมายเลขโทรศัพท์ 02-208-8210 , 084-0756-541 หมายเลขโทรสาร 02-256-8176